Vés al contingut

Preus i normativa de BeSwing Festival 2024

El Festival BeSwing és un event organitzat per The Dawn Beat.

Preus packs

Els preus de cada pack no estan subjectes a modificacions. La inscripció a un dels packs inclou l’acceptació de la normativa del BeSwing Festival, organitzat per The Dawn Beat.
PACKPREU
Full Pack190€
Party Pass120€
Revetlla Pass75€
Full Pack Weekend125€
Party Pass Weekend65€
Nit de Dissabte50€
*Els alumnes de The Dawn Beat d’almenys un trimestre d’antiguitat gaudiran d’un descompte de 10€ al Full Pack

Normativa BeSwing Festival 2024

01. CONDICIONS GENERALS

Les condicions generals pels assistents al BeSwing Festival, organitzat per The Dawn Beat, és la part essencial del contracte-registre entre l’Organització i la persona que es registra en el BeSwing Festival. Si no dóna la seva conformitat a aquest document durant el procés de registre, i per tant no està d’acord amb les condicions, no podrà assistir al festival.

02. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

1. Omple el formulari de la web.

2. Rebràs un correu electrònic en un termini màxim d’una setmana amb el procediment a seguir per a pagar i així reservar la plaça.

3. Pots fer el pagament fent un ingrés, o per transferència bancària al compte de The Dawn Beat.

03. TERMES DE PAGAMENT, POLÍTICA DE CANCEL-LACIONS I CANVIS DE PACK

Un cop omplert el formulari de la web, rebràs un correu electrònic en un termini màxim d’una setmana amb la confirmació de la teva inscripció i la tarifa corresponent. Pots fer el pagament fent un ingrés, o per transferència bancària al compte de The Dawn Beat, i tindràs una setmana natural per realitzar el pagament. Si després d’aquesta setmana el pagament no s’ha produït, la inscripció serà cancel·lada i la plaça alliberada.

Una vegada que s’ha realitzat un ingrés, l’Organització del BeSwing Festival considera que la reserva està pagada, i no es compromet a cap devolució parcial ni total, per poder cobrir despeses de gestió i perjudicis com, per exemple, no haver permès pre-inscripcions posteriors a la cancel•lada, o altres.

En qualsevol cas, si trobes un altre candidat (en el teu mateix rol i tipus d’inscripció) que et substitueixi, el canvi de la inscripció es produirà sense cap cost.

En casos d’urgències mèdiques, esdevingudes en els dies previs al festival, l’Organització del BeSwing Festival valorarà la situació, previ enviament dels justificants pertinents. Es consideren urgències mèdiques: accidents, lesions òssies i/o ruptures òssies, afeccions sobtades de gravetat i amb necessitat d’hospitalització. No es considerarà urgència mèdica les lesions originades amb setmanes d’antelació al festival, amb pronòstic de curació proper a aquest. En aquests casos, el participant és responsable d’informar a l’Organització, i sol·licitar el canvi de nom per evitar riscos de no poder assistir en el mateix moment de produir-se la lesió; o bé prendre el risc d’esperar que la lesió estigui recuperada com per poder assistir al festival amb normalitat. En ambdós casos el participant és responsable d’aquesta decisió.

Qualsevol canvi de pass en les següents 48 hores de la inscripció es realitzarà de forma gratuïta.
Els canvis realitzats després d’aquest període:

 • Si son a un pack de major preu o son derivats de les necessitats del Festival, es produiran sense cap cost adicional.
 • Si son a un pack de menor preu a petició de la persona inscrita tenen un preu de 20€ que corresponen a les despeses de gestió i reubicació de la persona interessada, ja que afecten directament a la pròpia organització del Festival.

04. CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

L’Organització del BeSwing Festival es reserva el dret de canviar horaris, localització, professors, bandes i preus del festival i/o de les festes, i comunicar qualsevol d’aquests canvis a través del web.

05. DANYS I PERJUDICIS

The Dawn Beat no es farà responsable de cap tipus de dany físic, o robatori / dany de pertinences que puguin ocórrer durant el BeSwing Festival.

L’Organització del BeSwing Festival  no es fa responsable de les accions dels assistents durant el festival i per tant en cap cas es fa responsable dels danys que altres assistents puguin patir com a conseqüència d’aquestes accions.

L’organització prohibeix explícitament als participants l’ús de qualsevol foc viu, així com petards o focs d’artifici durant el festival. De la mateix manera es prega que es respectin les zones de fumadors i que s’apaguin les cigarretes en els llocs degudament destinats per a tal fi.

06. AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE i DE DADES

L’usuari, participant total o parcial del BeSwing Festival, sent major d’edat, en ple ús dels seus drets civils, declara que durant els dies de celebració d’aquest festival, podrà ser retratat i/o filmat. Aquestes imatges tenen per finalitat retratar els esdeveniments del BeSwing Festival, i en cap cas hi ha un caràcter mercantilista de cap d’aquestes imatges. L’Organització del BeSwing Festival no es fa responsable de l’ús que terceres persones o empreses alienes facin d’aquestes imatges sense autorització prèvia.

Per tot això, expressament AUTORITZA la utilització de la meva imatge personal resultant d’aquest festival per a la finalitat esmentada, sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal ni estigui restringida a l’àmbit nacional de cap país.

I perquè consti i tingui efectes, estic d’acord amb la present autorització a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge .

L’acceptació d’aquests termes generals implica l’autorització de la present clàusula sobre cessió de dret d’imatges.

Les dades de caràcter personal que conté la inscripció podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament d’òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

07. CODI DE CONDUCTA

Un cop registrat al BeSwing festival, l’assistent està obligat a comportar-se en concordança amb les normes generals i amb les vigents lleis del codi penal espanyol. En cas de cometre qualsevol falta o delicte, es posarà sota jurisdicció dels Mossos d’Esquadra.

L’organització posa a disposició dels assistents una zona d’acampada al costat d’on es fa el festival que en cap cas és un càmping, per tant les tendes/furgonetes hauran de plantar-se com a molt d’hora el divendres 23 de juny a partir de les 15h i desallotjar-se com a molt tard el diumenge 25 a les 22h.

 1. ASSOCIACIÓ The Dawn Beat

Amb l’acceptació d’aquestes condicions el participant al Festival accepta ésser ABONAT de l’Associació The Dawn Beat, i per tant té dret a exercir els seus drets i deures:

Drets dels associats (articles 323.2 a 323.5 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya)

 1. Adquirir la condició d’associat si des de l’Associació The Dawn Beat s’ofereix aquesta possibilitat
 2. Fer aportacions al patrimoni de l’associació de béns o diners
 3. Participar en l’activitat de l’associació
 4. Ser informat de la marxa de l’associació
 5. Rebre els serveis que l’associació ofereixi en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori

Deures dels associats (article 323.6 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya)

 1. Comprometre’s en les finalitats de l’associació i participar en llur assoliment
 2. Contribuir a pagar les despeses de l’associació amb el pagament de quotes i derrames i amb les altres aportacions econòmiques que estableixin els estatuts i que s’aprovin d’acord amb aquests
 3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació
 4. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts
 5. SIGNATURA I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

En acceptar les Condicions Generals pels assistents del BeSwing Festival a la pàgina de registre del web, declaren que estan totalment d’acord amb el contingut d’aquest document, i que obeiran totes les seves normes i regulacions.

Contacta amb nosaltres